Il fine giustifica i mezzi – Mục đích biện minh cho phương tiện

Khi viết trích dẫn nổi tiếng này, Machiavelli nghĩ đến sự thành công, đặc biệt là trong lĩnh vực chính trị. Trích dẫn được đưa ra từ thời Phục hưng nhằm mô tả mô hình hệ thống chính trị trong đó áp dụng mọi cách thức xấu xa để đạt được mục tiêu bằng bất cứ giá nào. Đây không chính xác là ý đồ của Machiavelli, nhưng điều này không còn quan trọng nữa vì nó đã trở thành khái niệm được biết đến rộng rãi. Thậm chí còn có một tính từ được tạo ra để minh họa cho ý tưởng này: machiavellico (Machiavellian).