La calma è la virtù dei forti: Bình thản là đức hạnh của kẻ mạnh

Ngày nay, thành công không chỉ được định nghĩa bằng sức mạnh quân sự hay khả năng chính trị mà còn trên nhiều lĩnh vực khác. Có một câu nói rất cổ (mà nguồn gốc của nó bây giờ đã thất truyền) cho chúng ta biết bí quyết để trở nên mạnh mẽ và thành công là giữ bình tĩnh, tự tin vào bản thân và bình thản đối mặt với bất kỳ tình huống nào. Về cơ bản, đây là cách nói khác của “KEEP CALM AND CARRY ON”, cụm từ nổi tiếng trên một tấm áp phích năm 1939 do chính phủ Anh thực hiện trước Thế chiến thứ hai.