1870-1952

Nhà giáo dục người Ý này là người phụ nữ đầu tiên tốt nghiệp ngành y tại Đại học Roma. Làm trợ lý trong một phòng khám tâm thần, bà bắt đầu nghiên cứu về giáo dục cho người có năng lực tiếp thu bị hạn chế. Những kinh nghiệm đó của bà là cơ sở để phát triển một phương pháp giảng dạy áp dụng cho cả trẻ bình thường tại một trường học ở Roma.

Phương pháp này này được Montessori phổ biến trong rất nhiều cuốn sách từ năm 1909 đến 1947. Bà đã truyền bá rộng rãi các lý thuyết của mình trong các chuyến lưu trú lâu dài ở nước ngoài, và phương pháp của bà đã đạt thành công trên phạm vi quốc tế.

Theo Montessori, trường học phải trở thành nơi trẻ nhỏ không phải là bị dạy dỗ, mà được tự do thực hành với các tài liệu học tập sẵn có xung quanh. Các giáo viên có nhiệm vụ giúp đỡ từng học sinh bằng kinh nghiệm của mình.